prawawpracy 19.11
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Słownik
PISA - Polska Izba Systemów Alarmowych
PISA - Polska Izba Systemów Alarmowych

jest organizacją zrzeszającą firmy branży zabezpieczeń prowadzące działalność handlową i produkcyjną oraz świadczące usługi projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń technicznych. Polska Izba Systemów Alarmowych powołana została w maju 1994 r. przez 123 podmioty gospodarcze krytycznie oceniające funkcjonowanie ówczesnej reprezentacji branży zabezpieczeń. Polska Izba Systemów Alarmowych jest obecna przy realizacji programów prewencyjnych i innych przedsięwzięć służących zapobieganiu i wykrywaniu przestępczości.
 
PISA, współpracując z urzędami i instytucjami Państwa, organizacjami finansowymi i gospodarczymi oraz instytutami badawczymi, zabiega o powodzenie rozwoju branży zabezpieczeń, promuje w środkach przekazu tematykę zabezpieczeń oraz firmy tej branży charakteryzujące się wysokim poziomem organizacji, zaawansowania technicznego i realizacji usług.

Oficjalna strona: www.pisa.org.plSITP - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
SITP - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych.

Oficjalna strona: www.sitp.home.pl


Biometria, biometryka
Biometria, biometryka

to technika dokonywania pomiarów istot żywych. W najnowszych zastosowaniach ukierunkowana jest na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych. Przykładem urządzeń do pomiarów biometrycznych na podstawie których można identyfikować konkretne osoby jest system rozpoznawania tęczówki oka rejestrujący obraz tęczówki oka. Biometryczne metody badają cechy fizyczne (np. tęczówka oka, siatkówka (dno oka) linie papilarne, układ naczyń krwionośnych na dłoni lub przegubie ręki, kształt dłoni, kształt linii zgięcia wnętrza dłoni, kształt ucha, twarz, rozkład temperatur na twarzy, kształt i rozmieszczenie zębów, zapach, DNA itp.) jak też i cechy behawioralne, tzn. związane z zachowaniem (np. sposób chodzenia, podpis odręczny, ale też pisząc na klawiaturze komputera, głos, a nawet można wpisać tu sposób reakcji mózgu, fala P300, na pewne znane informacje-bodźce). Fala P300 jest reakcją mózgu powstającą w czasie 300 milisekund od bodźca. Jest ona charakterystyczna dla każdego człowieka.

Biometryczne techniki w praktycznych zastosowaniach zajmują się przede wszystkim weryfikacją osób (porównują uzyskane cechy z zapisaną wcześniej próbką, czyli dokonuje się wyboru jednego z wielu i weryfikuje), a w mniejszym stopniu ich identyfikacją kiedy to uzyskane z pomiaru cechy należy porównać z każdą zapisaną w bazie próbką.Ważnymi wadami metod biometrycznych są fakty, że nie u wszystkich osób dana cecha funkcjonuje w stanie możliwym do jej pomiaru oraz, że prawie wszystkie cechy ulegają zmianom w trakcie życia. Biometria wykorzystywana jest przede wszystkim jako kontrola dostępu  do chronionych pomieszczeń lub autoryzacji  użytkowników korzystających z określonych danych, programów  czy urządzeń. Służy więc m.in. do uniemożliwiania nieautoryzowanych prób dostępu do bankomatów, komputerów osobistych, sieci komputerowych, telefonów komórkowych, domowych systemów alarmowych, zamków drzwiowych, kart procesorowych... Ponadto w obiektach użyteczności publicznej i firmach systemy biometryczne wspomagają wyszukiwanie wybranych osób oraz rejestrację czasu pracy


PIO - Polska Izba Ochrony
PIO - Polska Izba Ochrony

to organizacja samorządu gospodarczego działająca od 1994 r., zrzeszająca ponad 200 firm, prowadzących działalność w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia. Polska Izba Ochrony jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Podstawą naszej działalności jest Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Reprezentujemy interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów w zakresie ich działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

Członkami PIO są: agencje ochrony osób, mienia i usług detektywistycznych, firmy monitorowania alarmów, producenci elektronicznych urządzeń alarmowych, firmy produkujące zabezpieczenia mechaniczne (kasy, sejfy, zamki), zakłady usług projektowania i instalacji systemów alarmowych (również w pojazdach). Zrzeszamy również wyższe uczelnie, szkoły, ośrodki szkolenia i doskonalenia zawodowego kształcące kadry pracowników ochrony, firmy zajmujące się obrotem bronią i amunicją oraz produkcją i sprzedażą artykułów mundurowych.

Oficjalna strona: www.piooim.plKrajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN)
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN)

jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem pracowników pionów ochrony informacji niejawnych oraz osób zainteresowanych wspieraniem jego celów statutowych.

Celem Stowarzyszenia jest:

1) doradztwo pracownikom pionów ochrony w realizacji bieżących zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych;

2) współdziałanie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi i organizacjami społeczno - zawodowymi w zakresie doskonalenia ochrony informacji niejawnych oraz innych prawnie chronionych;

3) wspieranie działalności zawodowej i społecznej pracowników pionów ochrony;

4) upowszechnianie wiedzy i popularyzacja systemu oraz zasad ochrony informacji;

5) wspieranie działalności oraz inicjatyw organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji zajmujących się ochroną informacji podlegających ochronie prawnej, a w szczególności informacji niejawnych.

6) nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowym i międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu działania

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i spełniająca warunki przewidziane dla pracowników pionów ochrony zawarte w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) oraz inna osoba fizyczna zajmująca się ochroną informacji, która złożyła pisemną deklarację.
Polski Związek Pracodawców OCHRONA
Polski Związek Pracodawców OCHRONA

Polski Związek został zarejestrowany w dniu 19.03.1992 roku Podstawa prawna: Ustawa o organizacjach pracodawców /Dz.U. nr 55 poz. 235/ Z dnia 23.05.1991 r z późniejszymi zmianami. Jest to jedyny Związek zrzeszający pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia. Polski Związek jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw pracodawców i występowanie jako ich reprezentacja wobec organów władzy i administracji państwowej, związków zawodowych pracowników, innych osób fizycznych i prawnych, mediów oraz samorządu terytorialnego, a także przed sądami. Za jedno z podstawowych zadań Związek uznaje dążenie do wiarygodności i profesjonalizmu w działaniu zrzeszonych firm, wyrażających się w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem, normami etyczno- moralnymi, a także dobrymi zasadami kupieckimi. Związek od początku swego istnienia, aktywnie uczestniczy w tworzeniu uregulowań prawnych dotyczących branży ochrony i rozwiązywaniu problemów występujących w środowisku "ochroniarskim".

Członkiem Związku może zostać każdy podmiot gospodarczy, prowadzący na terenie Polski działalność w zakresie ochrony osób , mienia i usług detektywistycznych, działający na podstawie ważnej koncesji, przestrzegający prawa i zasad etyki, oraz akceptujący cele, program i statut Związku. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie decyzji Zarządu, po złożeniu pisemnego wniosku zaopiniowanego pozytywnie przez dwóch członków Związku.

Oficjalna strona: www.kzpochrona.com.pl.Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

jest jednostką badawczą działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas. Działalność Centrum ma charakter naukowo - badawczy i analityczny. Tematyka, wokół której skupione są badania prowadzone w Centrum, związana jest z szeroko pojmowanymi badaniami nad terroryzmem międzynarodowym i jego zwalczaniem. W obszarze zainteresowań Centrum znajdują się między innymi takie zagadnienia jak:

- definiowanie zagrożeń terrorystycznych,
- ewolucja współczesnego terroryzmu,
- psychologia terroryzmu,
- socjologiczne aspekty terroryzmu,
- przeciwdziałanie terroryzmowi,
- narzędzia zwalczania terroryzmu,
- ocena i analiza ryzyka,
- podstawy prawne zwalczania terroryzmu,
- prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu,
- zagadnienia związane ze środkami masowego przekazu,
- międzynarodowa współpraca w zwalczaniu terroryzmu.

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas jest jednostką naukową prowadzącą badania i przygotowującą analizy między innymi na zlecenie organów administracji rządowej, których wyniki wykorzystywane są przez osoby podejmujące decyzje związane z planowaniem działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Centrum przygotowuje również analizy zagrożeń i ryzyka na zlecenie instytucji pozarządowych i prywatnych. Działania Centrum przyjmują zróżnicowane formy: od konferencji i seminariów, przez organizowanie spotkań z zaproszonymi ekspertami, badaczami i politykami, aż po publikowanie wyników prowadzonych badań.

Centrum Badań nad Terroryzmem gromadzi naukowców i ekspertów zajmujących się terroryzmem w kontekście swoich specjalizacji naukowych. Stanowi platformę wymiany poglądów, opinii, wyników badań i doświadczeń ludzi, którzy na zjawisko terroryzmu patrzą przez pryzmat stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, sztuki wojennej, prawa wewnętrznego i międzynarodowego oraz politologii, bankowości, finansów, ekonomii, antropologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich dziedzin, które mogą przyczynić się do zwiększenia sumy naszej wiedzy o terroryzmie i możliwościach przeciwdziałania mu


Agencja ochrony
Agencja ochrony

lub też Firma ochroniarska świadczy usługi w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego. Działalność taka wymaga uzyskania koncesji wydawanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncesji natomiast nie wymaga działalność gospodarcza w zakresie zabezpieczenia technicznego, jeżeli nie dotyczy obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie i ujętych jako takie w prowadzonej przez wojewodę ewidencji. 

Podstawa prawna - Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zm.)
Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie
Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie

Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia obszar podlegający obowiązkowej ochronie to obszar określony przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, wydzielony i odpowiednio oznakowany. Obowiązkowej ochronie podlegają:

1. W zakresie obronności państwa:
- zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,
- zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy,
- magazyny rezerw państwowych;

2. W zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa:  
- zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,  
- porty morskie i lotnicze,
- banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach;

3. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
- zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,
- zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,
- rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne;

4. W zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa:  
- zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,   
- obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,
- muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej,   
- archiwa państwowe.


Czynna napaść
Czynna napaść

są to wszelkie zmierzające bezpośrednio do naruszenia nietykalności cielesnej i wyrządzenia w ten sposób dolegliwości fizycznej. Czynna napaść staje się więc przestępstwem dokonanym w chwili przedsięwzięcia działania zmierzającego bezpośrednio do naruszenia nietykalności cielesnej, które w rzeczywistości nie musi nastąpić.

Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy
GUARD - SERVICE Sp. z o.o.
GUARD - SERVICE Sp. z o.o.

Zobacz wizytówkę

Najbliższe targi i wystawy