Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Jak uzyskać pozwolenie na broń?
Jak uzyskać pozwolenie na broń?
Pozwolenie na broń wydaje właściwy organ Policji, jeżeli okoliczności na które powołuje się osoba ubiegająca o pozwolenie, uzasadniają jego wydanie (art. 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji). Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej (art. 12 ustawy o broni i amunicji).

W pozwoleniu określa się:

- cel, w jakim zostało wydane,
- rodzaj broni,
- liczbę egzemplarzy broni.

Wraz z pozwoleniem wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia, w terminie trzech miesięcy od daty wydania zaświadczenia, określonego w pozwoleniu rodzaju broni i amunicji do tej broni oraz określonej w pozwoleniu liczby egzemplarzy broni wraz z amunicją. Jeżeli broń nie została nabyta w ww. terminie, na żądanie zainteresowanej osoby wydaje się kolejne zaświadczenie. Do wniosku dołącza się dowód wpłaty 

Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od daty nabycia (art. 13 ust. 1 ustawy o broni i amunicji). Do rejestracji broni, osoba winna zgłosić się z zakupioną bronią oraz dowodem nabycia broni - faktura, umowa cywilna ( art. 13 ust. 2 ustawy o broni i amunicji). Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji posiadacza broni (art. 13 ust 4 ustawy o broni i amunicji).

Procedura zbywania i deponowania broni (art. 21,22 i 23 ustawy o broni i amunicji)

1. dopuszcza się zbywanie broni i amunicji do tej broni pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni;

2. zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji;

3. osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni;

4. zbycie broni może nastąpić za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do obrotu bronią lub w sposób, o którym mowa w art. 21;

5. jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu właściwego organu Policji;

6. złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia w trybie, o którym mowa wyżej;

7. koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi:

- Policja lub Żandarmeria Wojskowa - w przypadku przejęcia jej do depozytu, w trybie określonym w art. 19 ust. 1 i 3 lub art. 36 ust. 2, oraz przekazania do depozytu przez znalazcę,
- osoba, która utraciła prawo do jej posiadania, deponująca ją w trybie określonym w art. 22 ust. 3,
- osoba deponująca, która weszła w jej posiadanie po osobie zmarłej,
- osoba deponująca ją w trybie, o którym mowa w art. 41 ust. 2, art. 42 ust. 5, art. 43, ust. 4 i 7 oraz w art.54;

8. Osoba składająca do depozytu broń, amunicję z wyjątkiem znalazcy tej broni lub amunicji, w zakresie tej broni może:

- wyrazić zgodę na jej zniszczenie
- do protokołu przyjęcia broni oraz jej amunicji,
- złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji,
- złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa,
- w tym przypadku opłaty związane z deponowaniem broni i amunicji są pobierane po upływie roku od dnia ich złożenia do depozytu.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: (art. 15 ustawy o broni i amunicji)

1. nie mającym ukończonych 21 lat. Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich;

2. z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 , z 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000r. Nr 120, poz. 1268) lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3. wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4. uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5. nie posiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6. co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.


Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich:

1. Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wydanie pozwolenia na broń myśliwską z określeniem rodzaju i ilości broni, celu posiadania broni wraz z uzasadnieniem.

2. Orzeczenie lekarskie.

3. Orzeczenie psychologiczne, (uwaga: orzeczenie lekarskie i psychologiczne upoważniają osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia na broń do złożenia wniosku w terminie dwóch miesięcy od daty ich wystawienia).

4. Zaświadczenie o złożeniu w PZŁ z wynikiem pozytywnym egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania.

5. Zaświadczenie o uzyskaniu przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego.

6. Dwie fotografie o wymiarach 3 x 4 cm.

7. Zaświadczenie o zameldowaniu.

8. Kserokopię dowodu osobistego - do widniejących danych personalnych należy dopisać nazwisko panieńskie matki.

Źródło: www.szczecin.kwp.gov.pl